Markiyan Prokhasko, Ukraine

Interviewed by Danielle Hampson
Publishers: The Old Lion Publishing House

A Dream About Antarctica

Nonfiction

Interview Transcription

Danielle Hampson: Has Antarctica ever been on your mind? Have you ever had a desire to visit and if so, wondered how complicated or easy it is to get there? Welcome to “The Authors Show”, I’m Danielle Hampson. And my guest is a Ukrainian writer and journalist. His name is Markiyan Prokhasko, and I hope I did not mess up his name too much.

And he has done just that. Then, he wrote a book about it, titled “A Dream About Antarctica”. But before I turned to him, a quick reminder that selected interviews on “The Authors Show” are available in our iPhone app, which can be downloaded in the app store as well as on TV, on the Roku channel, Amazon fire TV, and many major podcasting platforms like Amazon music, Apple Podcast, Spotify, and many, many more. And our app name on all those platforms is simply ”The Authors Show”. Now onto my guest and his exciting expedition. Welcome to “The Authors Show”, Markiyan.

Ви коли-небудь думали про Антарктиду? У вас коли-небудь було бажання відвідати її і, якщо так, то чи замислювалися, наскільки складно чи легко туди дістатися? Ласкаво просимо на «The Authors Show», я Даніель Гемпсон. А мій гість – український письменник і журналіст. Його звуть Маркіян Прохасько, і, сподіваюся, я не дуже перекрутила його ім’я.

Він здійснив саме це. Потім він написав про це книгу під назвою «Мрія про Антарктиду». Але перш ніж я звернуся до нього, я коротко нагадую, що вибрані інтерв’ю на «The Authors Show» доступні в нашому додатку для iPhone, який можна завантажити в app store, а також на телебаченні: на каналі Roku, Amazon fire TV та багатьох основних платформ для подкастингу, як-от Amazon music, Apple Podcast, Spotify та багато-багато інших. А назва нашого додатка на всіх цих платформах — просто «The Authors Show». Тепер про мого гостя та його захоплюючу експедицію. Ласкаво просимо на «Авторське шоу», Маркіяне.

Markiyan Prokhasko:  Hi, nice to meet you. Nice to be with all of you today.    Привіт, приємно бути на зв’язку. Приємно бути з усіма вами сьогодні.

Danielle:  Markiyan, in just a couple of sentences, how would you summarize your book?   Маркіяне, як би ти узагальнив свою книгу в кількох реченнях?

Markiyan:  This is absolute nonfiction, a book about Antarctica, Ukrainian, and other scientists, nature, law and history.  For example, you can find here a section about the development of communication at the Vernadsky research base, a former British station; how it was 70 years ago at a time when it was a British base, and how it is today. But this book also includes my personal view, what I have felt in the Drake passage or when I saw Antarctica for the first time. I have tried to do my best to explain to readers what Antarctica really is.

Це абсолютний нонфікшн, книга про Антарктиду, українських та інших вчених, природу, право та історію.  Наприклад, тут ви знайдете розділ про розвиток зв’язку на дослідній базі “Академік Вернадський”, колишній британській станції; як це було 70 років тому, у часи, коли це була британська база, і як це є зараз. Але ця книга також містить моє особисте бачення, що я відчув у протоці Дрейка або коли я побачив Антарктиду вперше. Я намагався зробити все можливе, щоб донести до читачів, що ж таке Антарктида.

DanielleOkay. Now, you are using mix genres in your writing. Can you tell us a little bit about that?   Гаразд. Отож, ти використовуєш мікс жанрів у своєму письмі. Чи можеш розповісти нам трохи про це?

MarkiyanFirst readers told me that they cannot remember such an interesting mix of genres in other books, not only Ukrainian books, but also for example, American books too.  In summary, they say it is a mix of reportage, science nonfiction, travel log, and a very personal diary. 

Перші читачі сказали мені, що не можуть пригадати такого цікавого поєднання жанрів в інших книгах, не тільки українських, але й, наприклад, американських.  Підсумовуючи, вони кажуть, що це суміш репортажу, наукпопу, мандрівної літератури і дуже особистого щоденника.

Danielle:  And you have photos in there too, don't you?    А фотографії також є у цій книзі, чи не так?

Markiyan:  Yes. This book includes 40 colorful photos.   Так. Ця книга містить 40 кольорових фотографій.

DanielleOkay, that's wonderful. Now, who is the main character in your book?    Вау, це чудово. А тепер: хто ж головний герой твоєї книги?

Markiyan:  Scientists at the Vernadsky research base always say that people are just visitors in Antarctica. I also had such a feeling, perhaps we never will be at home in that frozen world. So, I would say that the main character of my book is the relationship between humankind and the world of Antarctica.

Вчені на науково-дослідній станції “Вернадський” завжди кажуть, що люди в Антарктиді — це лише гості. У мене теж було таке відчуття, мабуть, ми ніколи не будемо вдома в цьому крижаному світі. Отже, я б сказав, що головним героєм моєї книги є стосунки між людством і світом Антарктиди.

Danielle: And what geography and timeframe does the text in your book cover?   А яку географію та часові рамки охоплює текст у вашій книзі?

Markiyan:  The main geography in this book is that area around the Vernadsky research base and also my journey from Lviv in Ukraine through Rome, to Argentina, Cape Horn and through the Drake passage to West Antarctica. But I also cover a lot of locations that I did not visit personally. For example, I have a chapter about the South Pole and another one is about the South Pole telescope and astronomy. My book covers the period of my summer expedition in 2019, but there are a lot of references to past events.  There are also chapters dedicated to the 1820’s events when Antarctica was discovered, and there also is, for instance, a story about Scott and Amundsen.

Основна географія в цій книзі — це територія навколо дослідної станції “Вернадський”, а також моєї подорожі зі Львова в Україні через Рим, до Аргентини, мису Горн і через протоку Дрейка до Західної Антарктики. Але я також висвітлюю багато місць, які не відвідував особисто. Наприклад, у мене є розділ про Південний полюс, а ще один - про Південнополюсний телескоп та астрономію. Моя книга охоплює період моєї літньої експедиції 2019 року, але є багато відсилок по минулих подій.  Є також розділи, присвячені подіям 1820-х років, коли Антарктида була відкрита, а також є, наприклад, історія про Скотта та Амундсена.

Danielle:  Hm. Now, who do you see as the ideal reader of this book?   Хм… А кого ти бачиш ідеальним читачем цієї книги?

Markiyan:  I have a blog about Antarctica too, and I can say that there are different people among my readers. Among them, there are young and elderly; travelers and home bodies. But all of them are somehow interested in the world. Somebody likes Antarctica, someone likes nature and traveling, someone likes history and is proud that Ukraine has a research base in Antarctica. There are also people who admire that someone made a dream come true. So, I feel that people are very different, but all of them have some passion. 

У мене теж є блог про Антарктиду, і можу сказати, що серед моїх читачів є різні люди. Є серед них і молоді, і старші; мандрівники і домосиди. Але всі вони так чи інакше цікавляться світом. Комусь подобається Антарктида, комусь природа і подорожі, комусь подобається історія і він пишається тим, що Україна має в Антарктиді дослідну базу. Є також і люди, які захоплюються тим, що хтось здійснив мрію. Тому я відчуваю, що люди дуже різні, але у всіх є якась пристрасть.

Danielle:  Right.  Now, and in researching you I found one thing that you said that struck me as being quite poetic.  You said that when in Antarctica, the brain goes into safe mode. That, just as rebooting a computer it will turn off unneeded programs. And you also said that we need to treat the world as if it was our garden. And that if we forget the smell of the wind, the taste of the water, then we may ask the question: why all this?  So, how do you offer the content in your book? Very factual or in a poetic writing.

Зрозуміло. Тепер, досліджуючи про тебе, я знайшла одну річ, яку ти сказав, і яка вразила мене як доволі поетична.  Ти сказав, що в Антарктиді мозок переходить у безпечний режим. Це, як і перезавантаження комп’ютера, вимикає непотрібні програми. А ще ти казав, що нам потрібно ставитися до світу так, ніби це наш сад. І що якщо ми забудемо запах вітру, смак води, то можемо задатися питанням: “Навіщо все це?”  Отже, як ти подаєш текст у своїй книзі? Дуже фактажно або у ж поетичній формі?

Markiyan:  Thank you for noticing such poetic thoughts in my writing. I believe that such piece of writing connects us with the world. It connects readers to the real world, to nature. The author can describe Antarctica and use a lot of facts, but when he or she uses simple little bit of poetic sentences, he can make all this real because human imagination makes it real. [The author must only turn it on] So, I'm trying to fill my writing with [poetic writing], and which I think will be useful for readers to understand the world of Antarctica.

Дякую, що помітили такі поетичні думки в моїх текстах. Я вірю, що такі уривки у текстах зв’язують нас зі світом. Вони зв’язують читачів із реальним світом, з природою. Автор може описати Антарктиду і використовувати багато фактів, але коли він або вона використовує прості дещо поетичні пасажі, він може зробити все це реальним, тому що людська уява робить це реальним. [Автор має лише ввімкнути її] Отже, я намагаюся наповнити свій текст [такими пасажами], які, на мою думку, будуть корисними для читачів, щоб зрозуміти світ Антарктиди.

Danielle:  You did not just write about your adventure. You also conducted some research. Why and how did you go about that research?   Ти не просто написав про свою пригоду. Ти також проводив деякі дослідження. Чому і як ви взялися за це дослідження?

Markiyan:  Now, when we look at past biologist studies, we can see that today such things can make, for example, some good biologist students. This means that past researchers were very good, but they are in the past. Today, biologists must do something else, much more complicated.  The same thing is with book writing, including nonfiction and journalism. We live in a world where children can watch National Geographic, for example. They tell us they know about Antarctica and penguins. If I want to add value to my book today, I must tell a story that has not been told before. Due to this, I conducted my research.  I interviewed a lot of Ukrainian scientists. I read a lot of information, scientific articles in Ukrainian and English languages, and other languages too. I also read about types of [ice] and so I want to understand Antarctica from different point of views and tell a story.

Тепер, коли ми подивимося на давніші дослідження біологів, ми побачимо, що сьогодні такі речі можуть зробити, наприклад, хороші студенти-біологи. Це означає, що минулі дослідники були дуже хорошими, але вони в минулому. Сьогодні біологи повинні робити щось інше, набагато складніше.  Те ж саме і з написанням книг, зокрема нонфікшину та репортажистики. Ми живемо у світі, де діти можуть дивитися National Geographic, наприклад. Вони можуть розказувати нам, що знають про Антарктиду та пінгвінів. Якщо я хочу додати цінності своїй книзі сьогодні, я повинен розповісти історію, якої раніше не розповідали. Відповідно, тому я і провів своє дослідження.  Я брав інтерв’ю у багатьох українських вчених. Читав багато інформації, наукових статей українською та англійською мовами, а також іншими мовами. Я також читав про типи […], і так я хочу зрозуміти Антарктиду з різних точок зору і розповісти історію.

Danielle:  Most writers have something to say in their writing. What are you trying to say through this book?   Більшість письменників мають що сказати у своїх творах. Що ти намагаєшся сказати цією книгою?

Markiyan:  It's a very nice question. Thank you. Actually, I thought about this a lot. Perhaps the main thing that I want to tell in this book is that the world is beautiful. Nature, people, science, traveling, Antarctica, Africa, Oceania. You always can find something to explore and something to visit.  And it's very sad, but we can see that there are millions of people who prefer to destroy countries, kill other people, kill animals and pollute the earth with air strikes and nuclear power plant explosions. So this book, such books will always be useful to tell people that the world is a beautiful place to live, and a very interesting thing to explore. It's better to do this rather than something bad.

Це дуже гарне питання. Дякую. Насправді, я багато думав про це. Мабуть, головне, що я хочу розповісти в цій книзі, це те, що світ прекрасний. Природа, люди, наука, подорожі, Антарктида, Африка, Океанія. Ви завжди можете знайти, що дослідити і що відвідати.  І це дуже сумно, але ми бачимо, що є мільйони людей, які вважають за краще руйнувати країни, вбивати інших людей, вбивати тварин і забруднювати землю повітряними ударами та вибухами на атомних електростанціях. Тож ця книга, такі книжки завжди будуть корисні, щоб розповісти людям, що світ — це прекрасне місце для життя і дуже цікава річ, яку можна досліджувати. Краще робити це, ніж щось погане.

Danielle:   Yes, of course. Yes, I totally agree with you. Okay. Would you like to share an excerpt from your book? Could you read something for us?  And I understand of course it will be in Ukrainian, but that's still what I would like you to do.

Так, звісно. Так, я повністю згодна з тобою. Гаразд. Чи хотів би ти поділитися уривком зі своєї книги? Чи не міг би ти щось для нас прочитати? І я розумію, звісно, що це буде українською, але я все одно хотіла б, щоб ти це зробив.

Markiyan:  Okay. Thank you.   Гаразд. Дякую.

Excerpt reading

Danielle:  Okay. Thank you very much for that, Markiyan. And what benefits at the end of the day will readers receive from reading your book?   Гаразд. Щиро дякую за це, Маркіяне. А які переваги зрештою отримають читачі від читання твоєї книги?

Markiyan:  One of the first readers, my teacher, founder and head of the School of journalism at Ukrainian Catholic University tells me that he sees this book as a personal encyclopedia of Antarctica. I saw only good feedback so far. Perhaps you don't like history or law very much, but you definitely will find a lot of information about Antarctica and global issues in my book. Besides, I wrote about it all, not as a scientist or a historian. I have experience in marketing, so I understand that modern books must be engaging in the first place.

Один із перших читачів, мій викладач, засновник і керівник Школи журналістики Українського католицького університету сказав мені, що бачить цю книгу як персональну енциклопедію Антарктиди.  Поки що я бачив лише хороші відгуки. Можливо, ви не дуже любите історію чи право, але ви точно знайдете багато інформації про Антарктиду та глобальні проблеми в моїй книзі. До того ж я про все це писав не як науковець чи історик. У мене є досвід в маркетингу, тому я розумію, що сучасні книги мають бути в першу чергу захоплюючими.

Danielle:  You're absolutely right. Let's talk for a second about your publisher. You selected the “Old Lion Publishing House” as your publisher. Why?   Ти абсолютно правий. Поговорімо секунду про видавця. Ти обрав «Видавництво Старого Лева» своїм видавцем. Чому?

Markiyan:  First of all, uh, this is a big Ukrainian publishing house that is located in Lviv where I live, and it's an interesting publishing house. I was young writer and I wanted to publish my first book in this publishing house. And it was my fiction book, published in 2018. So, after this experience I thought it would be a good idea to continue our cooperation. I asked them if they would be interested in a book about Antarctica. They absolutely agreed that it's a good idea. They also gave me some money for my expedition, and this cooperation was very fruitful because this book is published, I am very happy and I believe that they also are happy that we did this.

По-перше, це велике українське видавництво, яке знаходиться у Львові, де я живу, і це цікаве видавництво. Я був молодим письменником і хотів у цьому видавництві видати свою першу книжку. І це була моя художня книга, видана в 2018 році. Тому після цього досвіду я подумав, що було б гарною ідеєю продовжити нашу співпрацю. Я запитав у них, чи зацікавить їх книга про Антарктиду. Вони повністю згодилися, що це добра ідея. Вони також дали частину грошей на мою експедицію, і ця співпраця була дуже плідною, тому що ця книга вийшла, я дуже радий і сподіваюся, що вони також раді, що ми це зробили.

Danielle:   That is wonderful. It's what we call in the US a win-win situation. It's a win for your publisher and it's a win for you. Congratulations. Now, Markiyan, obviously your book is available in your language, Ukrainian.  But is it also available in any other language or are you looking to expand on that through the sale of foreign rights?

Це чудово. Це те, що ми називаємо в США безпрограшною ситуацією (*win-win, ситуація “виграш-виграш”). Це перемога для видавця, і це перемога для тебе. Вітаю. Тепер, Маркіяне, очевидно, книга доступна твоєю мовою, українською. Але чи доступна вона також будь-якою іншою мовою, чи ви хочете розповсюдити її через продаж прав за кордон?

Markiyan:   My book was published in the middle of February, just before the war, so yes, it's available only in Ukrainian so far.  But I will be happy if someone would be interested in my book because this is not just about me and Ukrainian scientists. It's also about, for example, Polish sailing yacht Selma, it's very famous in Poland.  It's also about former British base Faraday, about international science, Antarctica and global issues. I will try to do my best to be published in other languages too.

Моя книжка вийшла в середині лютого, якраз перед війною, тож так, поки що доступна лише українською. Але я буду радий, якщо когось зацікавить моя книга, адже мова йде не тільки про мене та українських науковців. Це також, наприклад, польська вітрильна яхта Selma, вона дуже відома в Польщі.  Це також про колишню британську базу Фарадей, про міжнародну науку, Антарктиду та глобальні проблеми. Я постараюся зробити все можливе, щоб видатися й іншими мовами.

DanielleIs there anything else that you would like readers to know about you or about your book that we did not talk about?   Чи є ще щось, що б ти хотів, щоб читачі знали про тебе чи про твою книгу, про що ми не поговорили?

Markiyan:   Maybe a quick update that my readers can find in this book.  Also some benefits. For example, links to my special Antarctica website on Antarctic domain [.aq] or additional photos available online. Or  also for Ukrainian listeners, they can find links to audio series about Antarctica and perhaps they will translate it into other languages too.

Можливо, швидку інформацію, щодо того, що мої читачі зможуть знайти в цій книзі. Також деякі переваги. Наприклад, посилання на мій спеціальний антарктичний веб-сайт на антарктичному домені [.aq] або ж додаткові фотографії, доступні онлайн. Або також для українських слухачів: вони можуть знайти посилання на аудіосеріал про Антарктиду, і, можливо, вони зроблять його переклад і на інші мови.

Danielle:   And where can all the readers find out more about you and your book? I presume you do have a website.   А де всі читачі можуть дізнатися більше про тебе і твою книгу? Я припускаю, що у тебе є веб-сайт.

Markiyan:   I have a blog on Facebook, LinkedIn and my Antarctic website NoPolarBears.aq. In addition, they can find out more at the Old Lion Publishing House on their website.  У мене є блог у Facebook, на LinkedIn та на моєму антарктичному веб-сайті NoPolarBears.aq. Крім того, вони можуть дізнатися більше у Видавництві старого лева, на їхньому веб-сайті.

Danielle:   Okay. And on your website, you have also links, you said you're on LinkedIn and Facebook. You have those links on your website as well, correct?   Зрозуміло. І на твоєму веб-сайті також є посилання, ти сказав, що є в LinkedIn та Facebook. Ти маєш ці посилання на своєму веб-сайті, чи не так?

Markiyan:   Oh, yes, of course.   О, так, звичайно.

Danielle:  Okay. Wonderful Markiyan, thank you so much for spending some time with me today to present your book “A Dream About Antarctica”. Thank you so much and please remain very safe.   Гаразд. Чудово, Маркіяне, дуже дякую за те, що ти сьогодні приділив мені час, щоб представити свою книгу «Мрія про Антарктиду». Щиро дякую і будь ласка, будьте в безпеці.

Markiyan:   Thank you.   Дякую.

Danielle:   A Dream About Antarctica” is the title of the book by Ukrainian author Markiyan Prokhasko. Of course, the book is in Ukrainian and many of you listening will not be able to read it, but think about others in your circle of influence as some may have Ukrainian ties and would be able to read it in its original language. And I also call on publishing industry professionals who deal with foreign rights to consider “A Dream About Antarctica” for translation. Markiyan can be reached via his website and that website again is NoPolarBears.aq, again, NoPolarBears.aq. He can also be found on social media and you will find those links on his website.   Ladies and gentlemen, “The Authors Show” wants to help Ukrainian literature and culture, but we cannot do it alone. So please, give others the opportunity to discover our guests and his work by sharing this interview with your friends, as they just may have Ukrainian ties that you are not aware of.   I'm Danielle Hampson, thank you for listening. Until next time with another author and another wonderful book.

«Мрія про Антарктиду» — так називається книга українського письменника Маркіяна Прохаська. Звісно, ​​книжка українською, і багато хто з вас, хто слухає, не зможе її прочитати, але подумайте про інших у вашому колі впливу, оскільки дехто може мати українські зв’язки і зможе прочитати її мовою оригіналу. Я також закликаю професіоналів видавничої галузі, які займаються іноземними правами, розглянути «Мрію про Антарктиду» для перекладу. До Маркіяна можна потрапити через його веб-сайт, і цей веб-сайт знову: NoPolarBears.aq, знову: NoPolarBears.aq. Його також можна знайти в соціальних мережах, і ви знайдете ці посилання на його веб-сайті.   Шановні пані та панове, «The Authors Show» хоче допомогти українській літературі та культурі, але ми не можемо це зробити самотужки. Тож, будь ласка, дайте іншим можливість ознайомитися з нашими гостями та їх творчістю, поділившись цим інтерв’ю зі своїми друзями, оскільки вони можуть мати українські зв’язки, про які ви не знаєте.   Я Даніель Гемпсон, дякую, що ви слухали. До наступного разу з іншим автором і ще однією чудовою книгою.

Image

Synopsis

A Dream About Antarctica covers a few stories simultaneously. First of all, it is my personal story on how I made my dream come true and went to the Ukrainian Vernadsky Research Base in the Antarctic Peninsula. I described my adventures in the Drake Passage, in the Southern Ocean, and among dozens of Antarctic islands. You can find stories about penguins, moss, and whales. At the same time, I have created storytelling on how humanity was dreaming of finding Terra Incognita Australis. And actually how people managed to do this and also to reach the South Pole. It was one of the most exciting manifestations of the human spirit. Besides, the research on how Ukraine managed to get a British base previously called Faraday is included. The truth is that Ukraine made a great effort back in the USSR period to develop Antarctic infrastructure and science. Nevertheless, Russia took all property of the former USSR to use it strictly by itself. Antarctica is a specific topic, so everything here is not local but global. Due to this, I have also explained such themes as climate change, Antarctic treaty, astronomy, biology, geophysics, and many more. Byt I am sure that reader will not be confused by the variety of topics. I am a writer with experience in advertising. So I have done my best to write not as a historian or scientist. But as a person who wants to tell the story of Antarctica to my friends. Simple and exciting. I believe that I succeeded because I was there in Antarctica. I saw unforgettable nature and courageous people. Now I want to share the story of Antarctica with you.